About us

Sprinkleranlegg

Har bygningen din et sprinkleranlegg installert?

En av de mest vanlige årsakene til branner er svikt i rutiner, feil på elektriske anlegg og utstyr. Har du noen gang tenkt over konsekvensene hvis en brann skulle oppstå i ditt bygg? Hvilke verdier står på spill? Hvilke inntekter mister du? Hvor lenge vil det ta å komme tilbake til normale tilstander?

Ønsker du bedre brannsikkerhet? Sammen velger vi de beste løsningene som passer for ditt behov – enten det er våtanlegg, tørreanlegg, fasadesprinkling, boligsprinkling, brannskap/-slanger eller spesialanlegg.

Ifølge OFAS (Opplæringskontoret for Automatiske Slokkesystemer) viser over 100 års erfaring at 97% av alle branner blir slukket eller kontrollert i bygninger med ett installert sprinkleranlegg.

Et sprinkleranlegg består av et rørsystem tilkoblet en vannkilde via sprinklerventilen. Dette systemet er distribuert gjennom bygningen med rør, og ved en brann utløses vann gjennom sprinklerhodene for å slukke brannen i en tidlig fase, begrense skadene og beskytte mennesker og eiendom.

Eget ansvar

Som eier av eiendommen er det ditt ansvar å sørge for regelmessig inspeksjon av anlegget, utført av kvalifiserte fagpersoner.
En serviceavtale på sprinkleranlegg vil i praksis være et samarbeid mellom byggets driftsansvarlig, sprinklerkontrollør og sprinklertekniker.
En sprinkelkontrollør gjennomfører kontroller på anlegget, mens en sprinkelteknikker utfører den jevnlige servicen og informerer driftsansvarlig dersom noe må vedlikeholdes. Sprinklerteknikker kan være rørlegger med kompetanse på service og vedlikehold på sprinkleranlegg.
Den som utfører kontroll på sprinkleranlegg skal registrere en kontrollrapport i en egen database kalt FG-kontroll. I denne databasen skal informasjon om bygg og eier, prosjekteringen av brannslokkeanlegget og den kontrollen som blir utført, registreres.

Serviceavtale på sprinkleranlegg

Hva koster en serviceavtale på sprinkleranlegg?

Forskjellige faktorer å ta hensyn til

Å fastsette prisen på en serviceavtale for et sprinkleranlegg er utfordrende, da kostnadene varierer avhengig av flere faktorer. Elementer som byggets type, størrelse, antall sprinklerventiler og lignende påvirker prissettingen betydelig.

Omfanget og hyppigheten av vedlikeholdet vil være avgjørende for tidsforbruket, som ofte er det primære kriteriet for å beregne kostnadene. En tilnærming er å inngå en avtale med servicepartneren din, enten med en fast årlig pris eller fakturering per oppdrag.
Det er viktig å dokumentere utført service for å sikre at de som utfører inspeksjoner vet at det eksisterer en fast avtale og at nødvendig service er blitt utført.

Icon - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Anleggstyper og bruk

Det finnes i hovedsak tre forskjellige typer sprinkleranlegg som brukes i nærings- og boligbygg

Våt sprinkleranlegg

Våt sprinkleranlegg er designet med rør fylt med vann under konstant trykk. Ved deteksjon av brann åpnes individuelle sprinklerhoder, og vann strømmer umiddelbart for å slokke flammene.
Våtanlegg kan deles inn i to underkategorier: Boligsprinkler for bolighus og konvensjonelle sprinkler, som er mest aktuelt for næringsbygg.

Icon - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Tørr sprinkleranlegg

Tørr sprinkleranlegg bruker trykkluft eller nitrogen i rørene i stedet for vann.
Tørr sprinkler brukes som regel for å sikre områder eller deler av bygninger hvor det er fare for frost/kuldegrader, f.eks. parkeringshus, innganger, lastesoner, kjølerom, fasader, loft osv.
Når et sprinklerhode detekterer varme, utløses sprinklerhodet og trykket som er satt i anlegget/rørene forsvinner, dermed strømmer vann inn i rørene for å bli sluppet ut for å begrense spredning eller slokke brannen. Vannet skal nå fram til den utløste dysen i løpet av maksimalt 60 sekunder.

Icon - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Glykolanlegg

Glykolanlegg fungerer etter de samme prinsippene som våtanlegg, men anlegget er fylt med frostvæske (glykol) i stedet for vann, som beskyttelse mot frostskader. Glykolanlegg er et alternativ til tørranlegg i frostsoner, og brukes vanligvis når det kun trengs et fåtall sprinklerhoder til å dekke et begrenset areal.
Glykolanlegg blir gjerne brukt som endeanlegg i våtanlegg, med en egen tilbakeslagsventil. Det kan være maksimalt 20 dyser per tilbakeslagsventil, og inntil 100 dyser totalt som endeanlegg i våtanlegg.
Glykolblandingen må ha et frysepunkt som er lavere enn minimumstemperaturen i det aktuelle området, og væsken må skiftes ut med noen års mellomrom. Nivået på glykol-/frostvæske i anlegget bør kontrolleres årlig, for å sikre at det hindrer kuldegradene fra å fryse anlegget.

Icon - Elements Webflow Library - BRIX Templates
Ta skrittet mot bedre trygghet - kontakt oss i dag for å diskutere hvordan vi kan drifte og vedlikeholde dine sprinkleranlegg.